Bayong ng Kuting

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by Mae Astrid Tobias Illustrations by Ghani MadueƱo E

Bayong ng Kuting

very year, Tonton's pet cat has her litter. Every year, too, his father gathers Mingming's kittens and places them in a buri bag. Where they are being taken to, Tonton does not have any idea.

This year, Mingming has five kittens. Tonton has decided to follow his father and find out where he is taking the kittens.
Find out in this story how Tonton copes with being separated from his pets.

 

Taun-taon ay nanganganak ang alagang pusa ni Tonton. Taun-taon din ay kinukuha ng kanyang tatay ang mga kuting at inilalagay sa isang bayong. Kung saan dinadala ang mga ito, hindi niya alam.

Ngayong taon, may limang kuting si Mingming. Nagpasya si Tonton na sundan ang kanyang tatay at alamin kung saan nito dinadala an mga kuting.

Alamin sa kuwentong ito kung paanotatanggapin ni Tonton nang maluwag sa kanyang kalooban ang pagkawalay niya sa kanyang mga alaga.

social media