KUNG PAANO NANALO SI ROSANG TABA SA ISANG KARERA

price
PHP 84.75
Author(s)
Story By: Dean Francis Alfar Illustrated By: Ghani Madueno

KUNG PAANO NANALO SI ROSANG TABA SA ISANG KARERA

Ang Kuwentong ito ay nangyari matagal na panahon na ang nakakalipas, noong ang ating bansa ay pinamamahalaan ng Kastila.
Si Rosang Taba ay namamasukan bilang tagasilbi sa tahanan ng Gobernador-Heneral at asawa nitong si Carmen. ISang hapon, nagkaroon ng sapat na lakas ng loob si Rosa na hamunin sa isang karera ang komandante ng hukbong-sandatahan ng Espana, si Jaime Villareal, pagkatapos niyang marinig itong sabihin na ang mga Pilipino o indio "ay tamad, walang galang, walang pagkakaisa, walang tapang, walang moralidad, walang kasibilisaduhan."
Alamin sa kuwentong ito kung paano nakamit ni Rosang Taba ang kalayaan niya at ng kanyang pamilya dala ng resulta ng paligsahan, at, higit sa lahat, kung anong halagahan ang nagbunsod sa kanya na isulsol ang karera.

social media