MISTER WORLD AND HIS MAGICAL BOX

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by Alelie Dew Ayroso Illustrated by Frances Alcaraz

MISTER WORLD AND HIS MAGICAL BOX

Tatay Minggo has a job that brings him to different countries. He knows how to speak different languages and count various currencies. But the best part about his job is his homecoming every summer, bringing with him a “magical box.”

But suddenly, one summer, he fails to come home, so there is no “magical box.”

Find out in this story why Tatay Minggo was called “Mister World,” what the “magical box” contains, and most of all what friendship really means, especially in times of loss.

 

 

Si Tatay Minggo ay may trabahong nagdadala sa kanya sa iba't ibang bansa. Marunong siyang magsalita sa iba't ibang wika at magbilang ng iba't ibang pera. Pero ang pinakamagandang bagay sa kanyang trabaho ay ang pag-uwi niya tuwing tag-araw, na may dala-dalang "mahiwagang kahon." 


Ngunit bigla, isang tag-araw, hindi siya nakauwi kaya walang "mahiwagang kahon." 
Alamin sa kuwentong ito kung bakit tinaguriang "Ginoong Mundo" si Tatay Minggo, kung ano ang laman ng "mahiwagang kahon," at higit sa lahat kung ano ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan, lalo na sa panahon ng kawalan.
 

social media