Sinemadyika (Cinemagica)

price
PHP 84.75
Author(s)
Lauren V. Macaraeg

Sinemadyika (Cinemagica)

“Lights! Kamera! Aksyon!”

Tuwing Miyerkules ay laging nag mamadali sa pag-uwi mula sa eskuwelahan sina DJ at ang batang bulag na si Popoy. Tuloy-tuloy sila sa bakuran ng bahay ni DJ. Doon ay may ginagawa sila kung saan ang hair dryer ay nagbubuga ng apoy ng halimaw, ang candy ay naglalasang agimat, at ang mga kaldero at kawali ay nagtutunog-kulog.

Alamin sa kuwentong ito kung paanong ang pagiging malikhain ay nagdudulot ng labis na kasiyahan hindi lamang sa mga taong may kapansanan kundi sa lahat ng taong naniniwalang ang kapansanan ay hindi sagabal sa paggawa ng mga nais gawin, lalo na sa pag-abot ng mga pangarap.

 

“Lights! Camera! Action!”

Every Wednesday, DJ and the blind little boy, Popoy are always in a hurry to go home from school. They go straight to DJ’s family’s yard. There they do something in which a hair dryer spews out fire from a monster, a candy tastes like a magic charm, and pots and pans sound like thunder.

Find out in this story how being creative gives absolute joy not only to persons with disabilities but also to all people who believe that disabilities are not drawbacks in doing what one wishes to do, especially in the pursuit of dreams.

 

social media