A Lesson from juana (Aral mula kay Juana)

price
PHP 84.75
Author(s)
Becky Bravo

A Lesson from juana (Aral mula kay Juana)

The young girls on the island are taught how to weave and sew, while the young boys are taught how to fish. But Juana is confused by weaving cloth and sewing clothes. Instead, she asks her father to teach her how to catch fishdespite the protests, clucking of tongues, grunts of her townmates on the whole island.

Find out in this story how determination and courage really help in achieving the things one wants to do to improve one's self.

 

Ang mga kabataang babae sa isla ay tinuturuan kung paano maghabi at manahi, samantalang ang mga kabataang lalaki ay tinuturuan kung paano mangisda. Ngunit nalilito si Juana sa paghahabi ng tela at pananahi ng damit. Sa halip, nagpaturo siya sa kanyang tatay kung paano mangisdasa kabila ng mga pagtutol, pagpapalatak, mga pag-igik ng kanyang mga kababayan sa buong isla.

Alamin sa kuwentong ito kung paanong ang determinasyon at lakas ng loob ay malaki ang naitutulong upang makamtan ang mga nais gawin sa ikauunlad ng sarili.

social media