Faye the Always Angel (Si Faye, ang Palagi na lang Anghel)

price
PHP 84.75
Author(s)
Heidi Emily Eusebio-Abad

Faye the Always Angel (Si Faye, ang Palagi na lang Anghel)

When Faye was born, everyone in the family said she looked like an angel. She played the role of an angel in school plays in nursery, kindergarden, and prep school.

Now, in grade school, she is still an angel! She does not want to play that role anymore.

Find out in this story what it takes to play the role of an angel and what it really means to be a real angel.

 

Noong ipinanganak si Faye, lahat sa pamilya ay nagsasabing mukha siyang anghel. Ginampanan  niya ang papel ng isang anghel sa mga pagtatanghal sa eskuwela sa nursery, kindergarden, at paaralang-preparatory.

Ngayon. saelementarya, anghel na naman siya! Ayaw na niyang gampanan ng papel. Alamin sa kuwentong ito kung ano ang kinakailangan upang magampanan ang papel ng isang anghel at kung ano ang totoong kahuluganng pagiging isang tunay na anghel.

social media