Kayumanggi

price
PHP 84.75
Author(s)
Christine Marie Lim Magpile

Kayumanggi

A puppy is adopted by a young boy, Pepe, who names him "Kolate." With the passage of time, both the young boy and the puppy grow up and mature. Then comes an event which in time became an important event in Philippine history.

Find out in this story what role Pepe and kolate played in that event - and the acts of heroism one can do for the Motherland during crucial times.

 

Isang tuta ang ang inampon ng isang batang lalaki, si Pepe, na nagpangalansa kanya na "Kolate.  Sa pagdaan ng panahon, parehong lumaki at naging husto sa panahon sina Pepe at Kolate. Dumating  ang isa pang pangyayaring naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng  Pilipinas.

Alamin sa kuwentong ito ang mga naging papel nina Pepe at Kolate sa naturang pangyayari-at ang mga gawaing-kagitingan na maaaring isakatuapran para sa Inang Bansa sa mga panahon ng Pagsubok.

social media