Kiko’s Room ( Ang Kuwarto ni Kiko)

price
PHP 84.75
Author(s)
Becky Bravo

Kiko’s Room ( Ang Kuwarto ni Kiko)

Kiko is only six years old and could yet only count from one to twenty, but he has many more toys than that. His mother tells him to sort out his toys and choose which of those the wants to give away.

                But Kiko has a hard time deciding which toys he is ready to part with, so he ends up keeping them all to himself despite his mother’s request.

                That night, Kiko has a dream. The next morning, he wakes up to a big toy galoot beside his bed and which is made of all the toys he has loved.

                What could the big toy galoot want to tell Kiko?

 

Si Kiko ay anim na taong gulang pa lamang at nakabibilang lamang ng mula isa hanggang dalawampu, ngunit mas marami pa siyang laruan kaysa roon. Sabi ng kanyang nanay, pagbukud-bukurin niya ang kanyang mga laruan at piliin ang dapat na niyang ipamigay.

                Ngunit nahihirapan si Kiko na magpasya kung alin sa kanyang mga laruan ang kaya niyang mawalay sa kanya, kaya sa bandang huli ay sinarili pa rin niya ang lahat ng kanyang mga laruan sa kabila ng pakiusap ng kanyang nanay.

                Kinagabihan ay nanaginip siya. Kinaumagahan, nagisnan niya sa kanyang tabi ang isang higanteng laruang mama na yari sa lahat ng mga laruang minahal niya.

                Ano kaya ang gustong iparating ng higanteng laruan kay Kiko?

social media