The Girl Who Always Looked at People's Shoes ( Ang Batang Laging Tumitingin sa Sapatos ng Mga Tao)

price
PHP 84.75
Author(s)
Liwliwa N. Malabed

The Girl Who Always Looked at People's Shoes ( Ang Batang Laging Tumitingin sa Sapatos ng Mga Tao)

Daniw is always looking at people’s shoes. She does not dare raise her eyes to see the faces of the people  who wear and own those shoes. Because of this, she is missing a lot of things. She has only two friends: her lola and the playful dwarf Danding Duwende. And her classmates are already making fun of her.

Find out in this story how Daniw overcomes her weakness and comes to realize the endless possibilities from faces that smile back at her.

 

 

Laging nakatingin si Daniw sa mga sapatos ng tao. Hindi siya nagtatangkang itaas ang kanyang tingin para Makita ang mga mukha ng mga taong nakasuot at nagmamay-ari sa mga sapatos na iyon. Dahil dito, maraming bagay ang pinapalagpas niya. Dalawa lamang ang kanyang kaibigan: ang kanyang lola at ang mapagbirong nuno na si Danding Duwende. At ginagawa na siyang katatawanan ng kanyang mga kaklase.

Alamin sa kuwentong ito kung paano pinangibabawan ni Daniw ang kanyang kahinaan at natanto ang napakaraming puwedeng mangyari mula sa mga mukhang sinusuklian ang kanyang ngiti.

social media