Alamat ng Lamok (The Legend of the Mosquito)

price
PHP 84.75
Author(s)
Segundo D. Matias, Jr.

Alamat ng Lamok (The Legend of the Mosquito)

Noong unang isang panahon sa isang malayong bayan, may isang batang prinsesang mahilig magtampisaw sa mga sanaw. Mayroon siyang laruang espada na ipinansusundot niya sa mga kasambahay, Ugali rin niyang maglubid ng mga salitang kanyang ibinubulong sa mga tao sa kaharian. Tuloy, nagkakaroom mg di-magagandang pangyayari sa buong kaharian.

Basahin sa alamat na ito ang pinagmulan ng lamok at kung bakit humihinging ito sa tainga at naninipsip ito ng dugo.

 

In the old days in a faraway kingdom, there was a little princess who had  bit of frolicking in puddles. She had a toy sword which she used to poke at the servants. It was her wont to weave stories which she whispered to the people of kingdom. As a result, the kingdom was beset with unhappy events.

Read in this legend the origin of the mosquito and why it buzzes the ears and sucks blood.

social media