THE LEGEND OF THE SPIDER

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by Segundo D. Matias, Jr. Illustrations by Zeus Bascon

THE LEGEND OF THE SPIDER

Noong unang panahon, may isang mahusay na manghahabi. Wala na siyang ibang ginawa kundi maghabi nang maghabi. Hinabi niya ang mga damit ng kanyang mga kanayon, hinabi rin niya ang damit ng mahal na reyna, hinabi pa rin niya ang kasuotan ng isang bukas-palad na diwata.

Ngunit kasabay ng kanyang pagsikat bilang manghahabi ay naging labis na mapagmataas at mayabang siya.

Alamin sa makabagong alamat na ito ang pinagmulan ng gagamba at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kababaan ng loob sa panahon ng tagumpay at kasaganaan

 

In the old days, there was a talented cloth weaver. She did nothing else but weave and weave. She wove the clothes of her townmates, she also wove the garments of the majestic queen, and she wove still the dress of a generous nymph.


But as she became famous as a cloth weaver, she also became haughty and arrogant.


Find out in this modern legend how the spider came about and the importance of humility in times of success and bounty.

social media